Algemene voorwaarden

 • Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
 • De betalingen worden na iedere bijles middels een Tikkie aan de ouders/verzorgers verstuurd. Deze dient binnen 3 werkdagen “afgetikt” te worden.
 • Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen kan De Bijlestuin de overeenkomst stopzetten.
 • De ouders/verzorgers ontvangen iedere maand een overzicht van de afgenomen bijlessen.
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet op tijd gebeurt zijn wij genoodzaakt het uurtarief in rekening te brengen.
 • De Bijlestuin gaat een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen.
 • De Bijlestuin is gerechtigd haar tarieven eenmaal per jaar marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per mail aan de leerling of zijn/haar ouders/verzorgers medegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe kalenderjaar. De geldende tarieven kunt u vinden onder het kopje ‘tarieven’ op de website.
 • De Bijlestuin heeft een geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met de begeleiding van de leerling.
 • De ouders/verzorgers van de leerling geven (na onderling overleg) toestemming aan De Bijlestuin om informatie uit te wisselen met de school van de leerling, voor zover dit nodig is voor de begeleiding van de leerling.
 • In geval van langdurige verhindering of ziekte van de medewerkers van De Bijlestuin, zal De Bijlestuin haar uiterste best doen om voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 • De overeenkomst met De Bijlestuin eindigt nadat de laatste afspraak heeft plaatsgevonden en de kosten volledig zijn voldaan.
 • Beëindiging van de individuele bijles is mogelijk na persoonlijk of telefonisch overleg met De Bijlestuin en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) afspraken.
 • De Bijlestuin kan de overeenkomst beëindigen zonder opgaaf van redenen met een opzegtermijn van 4 (vier) afspraken. De Bijlestuin zal dit schriftelijk of per mail aankondigen aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.
 • Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de leerling of de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, kan De Bijlestuin de leerling toegang tot de les ontzeggen en de begeleiding per direct beëindigen. De Bijlestuin zal dit schriftelijk of per mail aankondigen.